Отговори на някои критики към д-р Ганчо Ценов

"Който контролира миналото, контролира бъдещето; който контролира настоящето, контролира миналото"
Джордж Оруел, "1984"

<<<        >>>

       Т. Йончев в този форум е публикувал 42 страници с критики към една от книгите на Ганчо Ценов - “Кроватовата България и покръстването на българите”.

       Тук са отговорите на критиките от страници 1-4.

       За да отворите скритите панели с детайлна информация, трябва да разрешите JavaScript.

Въведение

Show/Hide
Златарски не разглежда частично докторската кандидатура на Ценов, а спестява излишни повторения
Show/Hide
Отг.: Става дума за специално подбиране на отделни тези и аргументи, а не за спестяване на повторения

I.Методът на д-р Ганчо Ценов

Show/Hide
1. Ценов бяга от оценка на метода му на работа и иска само резултатите да се гледат
Show/Hide
Отг.: Ценов сравнява именно методите на работа, като мимоходом показва изненада, че методите му са оспорени, а изводите - не


Show/Hide
2.1. Ценов принизява историците до "събирачи на факти", а понеже изворите си противоречат, то е нормално историците да имат мнение за това какви са събитията
Show/Hide
Отг.: В дадения цитат Ценов оборва съществуващи мнения посредством свидетелства на стари автори. Колкото до противоречията между изворите - историкът показва, че те са много по-малко, отколкото се предполага


Show/Hide
2.2. Ценов лансира голям брой мнения, което противоречи на предишната точка - че историкът е само "събирач на факти"
Show/Hide
Отг.: В дадения цитат Ценов показва, че неговите тези съвпадат с древните извори, но въпреки това се смятат за "псевдо-научни"


Show/Hide
3. Отношение на Ценов към изворите

3.1. Устройващите данни се приемат буквално и безалтернативно - два примера.
Show/Hide
Отг.: И двата дадени примера са некоректни и показват незапознатост с трудовете на Ценов
Show/Hide
а) Пример 1 - картата на Св. Йероним е препис и може надписите в нея да са добавени по-късно

Show/Hide
Отг.: Картата на Св. Йероним, която Ценов цитира, е призната за автентична от западните историци и съвпадението на съдържанието й с други исторически извори е причина, заради която на запад приемат, че България е съществувала още през 350г.Show/Hide
б) Пример 2 - възможно е ранните споменавания на България да са ретроспективни, т.е. да са употребява късно възникнало име за по-ранни събития

Show/Hide
Отг.: Сравнителният анализ и изследването на ретроспективна употреба на понятия са нещо характерно именно за Ценов, който засича множество източници, когато аргументира стара употреба на "българи". Така е и в дадения случай.


Show/Hide
3.2. Устройващите данни са основа за глобални изводи, като за факти се представят "не изворовите данни, а авторовите изводи"
а) Ценов приема навлизането на римските войски в Тракия за достатъчно доказателство, че българите са автохтонно балканско население
Show/Hide
Отг.: Навлизането на римски войски в Тракия е едно от цяла поредица доказателства за това, че според Никифор и Теофан България е включвала Тракия, като е направена засечка и с други автори - по-детайлен цитат от Ценов.


Show/Hide
3.2. б) Ценов доказва, че България се простира до Цариград със софизъм с еквивалент: ако отиваш до София през Добруджа, това значи, че Добруджа се простира до София.
Show/Hide
Отг.: Анастасий Библиотекар недвусмислено свидетелства, че България се е простирала до Цариград.


Show/Hide
3.3. Противоречащи данни се преиначават или се игнорират. Примери:
а) Ценов цитира връщането на учениците на Методий в България, спестявайки данните за Мизия и Дакия и пише само за Охрид.
Show/Hide
Отг.: Ценов само показва, че културният им център е бил Охрид, а не Цариград или Преслав.


Show/Hide
3.3. б) Ценов си противоречи, докато описва начините за стигане до Цариград по суша. До Цариград може да се стигне без да се минава през Епир, Македония и Тракия.
Show/Hide
Отг.: Анастасий Библиотекар описва път по суша и няма как по суша да се стигне Цариград, без да се минава през южни земи (Епир, Македония и Тракия).


Show/Hide
3.4. Ценов превантивно отхвърля миграционните процеси.
Show/Hide
Отг.: Това не е вярно, критикът явно не е запознат с трудовете на Ценов.


Show/Hide
3.5 Изворите употребяват различни етноними и ако няма миграции, то се налага те да се отъждествяват. Невалидността на аргументите за това отъждествяване ще се дадат по-надолу.
Show/Hide
Отг.: Сравнителният анализ на историческите извори води не само до отъждествявания на някои понятия (съобразно времето, в което са употребени), но разкрива и причините поради които се смята, че между изворите има много противоречия.


Show/Hide
3.6. Основен аргумент на Ценов е фонетичната близост в имената на племена и местности.
Show/Hide
Отг.: Основен аргумент на Ценов е сравнителният анализ на историческите извори.

<<<        >>>