Жан Батист Сей

<<<        >>>

  • Първи формулира ясно интуитивното понятие на Адам Смит за стойността, като равна на бюджета, вложен в производствени фактори (цена = заплати + печалба + рента). Всеки производствен фактор има своя принос: труда – чрез заплатата, капитала – чрез лихвата, земята – чрез рентата. Другояче казано: стойност = труд + капитал + първични природни ресурси (обработваема земя, полезни изкопаеми).
  • Предприемаческата печалба е заплата за труда на предприемача.
  • Технологичната безработица не е проблем, защото работната ръка само се измества към нови работни места.
  • Закон на Жан Батист Сей: “предлагането самò създава свое собствено търсене”. Съвкупното търсене и предлагане са свързани помежду си и затова е невъзможно общо свръхпроизводство или недостиг. Аргументът е, че “продуктите се изплащат с продукти” – има естествени процеси на компенсация на прекомерно или недостатъчно производство. Тъй като помежду отделните стоки е възможно свръхпроизводство или недостиг, този закон е характерен за макроикономическите анализи.

<<<        >>>