Дейвид Рикардо

<<<        >>>

  • Подчертава влиянието на редкостта на стоките върху цената им – в този случай не производствените им разходи, а вазимодействието между търсене и предлагане, определят цената.
  • Основен подход при определяне на стойността не е осредняването, а използването на пределни стойности (максимални разходи при най-лошите производствени условя и т.н.).
  • Трудът е стока и естествената му стойност се определя от количеството блага необходими да не се променя числеността на работниците. Пазарната му цена почти винаги се определя от съотношението между търсене и предлагане на трудовия пазар. Печалбата на предприемачите е обратнопропорционална на заплатите на наемниците им.
  • Стойността на стоките се определя предимно от трудовите разходи, вложени в тях.
  • Обуславяне на рентата – земята е различно плодородна и различно отдалечена от населените места. Най-неудобната и неплодородна земя не трябва да е с рента, но за всяка по-оптимална земя трябва да се плати рента като компенсация (спрямо най-лошата земя). Другояче казано рента е излишък породен от състоянието на земята спрямо най-лошото възможно състояние – отново пример за теорията на крайните стойности. Особеното в случая е, че разширяването на земеделска земя може да доведе до повишаване на разходите (откриват се още по-неоптимални парцели земя и се покачва рентата на останалите), което при непроменяща се цена намалява печалбата.

<<<        >>>