Кейнсианска школа

В продължение на XX в.

Джон Мейнард Кейнс

<<<        >>>

       Отрича пасивната роля на парите като разменно средство. Разглежда ги като най-ликвидният дълготраен актив, т.е. като средство за съхранение на ценността. Икономиката базирана на пари, които са приети за ценност сами по себе си бива наричана “парична икономика”.

       Основни принципи в паричната икономика:
 • Принцип на ефективното търсене. Съвкупното търсене, което е равно на съвкупното предлагане, се нарича ефективно търсене. Принципът гласи, че реалният национален доход се определя от ефективното търсене (трябва да се има предвид, че ефективното търсене може да не е достатъчно, за да осигури пълна заетост – така се обяснява принудителната безработица).

 • Пределна ефективност на капитала – ниво на дисконтовия процент (кредитната лихва), при което очакваната доходност от инвестициите става равна на текущите плащания по кредитите за същите инвестиции.

 • Основен психологичен закон – с нарастване на дохода на хората нараства и потреблението им, но не в същата степен. Така с нарастването на доходите се увеличава разривът между националният доход и националното потребление. Разривът може да се запълни от инвестициите, ако се третират като потребление. Разликата между доход и портебление се нарича спестявания.

 • Мултипликатор на инвестициите – прираста на инвестициите води до по-голям прираст на доходите (първични, вторични и т.н. доходи).

 • Теория за инвестициите – те определят спестяванията, а не обратно. Върху обема на инвестициите влияят:
  1. “Жизнерадост” (“вродена жажда за дейност”) – влияе върху очакваната доходност от инвестициите, а оттам – и на пределната ефективност на капитала. Влиянието на този фактор кара Кейнс да смята, че е необходима “социализация на инвестициите” (държавата да осъществява значителна част от инвестициите).
  2. Размер на лихвения процент – долна граница на търсената доходност от инвестициите. Лихвата (дебитният процент) и жизнерадостта са независими едно от друго, следователно ниската лихва не гарантира висока пределна ефективност на капитала.
 • Теория за лихвата и парите. Лихвата е цената за отказ от ликвидност (парите са най-бързо ликвидният дълготраен актив в икономиката). Равновесната стойност се определя от изравняването на предлагането на пари и “предпочитанието на ликвидност” (търсене на пари или тази част от търсенето на пари, която е свързана с ценните книжа и спекулативния пазар). Предлагането на пари се определя от Централната банка, а търсенето от следните мотиви:
  1. Транзакционен – използване на парите за сключване на сделки (пари за текущи разходи – домакинства, комерсиален – частни фирми).
  2. Предпазливост – рерзерви обусловени от неопределеността на бъдещето (спестявания). Степента на важност на този мотив се определя от пазара на ценни книжа (като най-добър заместител на парите).
  3. Спекулативен – породен от спекулации с разликата между фактическата лихва и “конвенционалното” й ниво (приетото от инвеститорите ниво за нормално). По-високата лихва води до очаквано понижение, а по-ниската - до очаквано покачване. Пазарът на ценни книжа се променя по съответен начин (например при по-ниска лихва парите се задържат защото се очаква да се покачи лихвата им). Теоретично е възможно фактическата лихва да е толкова ниска, че всички участници на пазара да очакват нейното покачване – “абсолютно предпочитание към ликвидност” (т.нар. “ликвиден капан”).
  Мотиви 2 и 3 предизвикват нестабилността между търсене и предлагане на пари, а оттам – и на връзката между паричната маса и нивото на цените. Така количествената теория за парите спира “да работи”. В дългосрочен план лихвата може да стане фактор, който затормозява икономическото развитие.

 • Промените в обема инвестиции и лихвата (виж параметрите по-горе), както и ефектът на мултипликатора, обуславят наличието на делови цикли.

 • Има 2 типа инфлация: умерена (едновременно повишаване на реалния национален доход и на цените при непълна заетост) и действителна (повишаване на цените при пълна заетост).

 • Пазарът на труда има пасивна роля – заетостта се определя от обема на ефективното търсене (търсенето на труда не е функция на пределната производителност на труда).

 • Държавната намеса се извършва съобразно икономическата конюнктура, а не на базата на монетаристични (абсолютни) правила.

<<<        >>>