Посткейнсианство

След 40-те години на XX в.

Джоан Робинсън, М. Калецки, Николас Калдор, Срафа.

<<<        >>>

  • Въвежда се понятието “ценова дискриминация” – породено от “доминиращите единици” и инсайдерите на неокейнсианците.

  • Наличието на силна монополна власт я превръща в главен ценообразуващ фактор. Фактори, които влияят върху степента на монопола:
    1. Интензивност на неценовата конкуренция (реклама, следпродажбено обслужване) спрямо ценовата.
    2. Ход на делови цикъл – ако спадът на съвкупното търсене води до снижаване на суровинните цени, то тогава първичните разходи намаляват и монополът се повишава.
    3. Сила и сплотеност на профсъюзите – налагането на вискои заплати повишава производствените разходи спрямо средната претеглена цена и степента на монопол отслабва.
  • Икономическите кризи възникват в резултат на неблагоприятна структура на финансовите потоци на икономическите субекти. Държавната намеса трява да се изразява в регулирането на тези потоци – освен фискалната политика и емисиите на пари, Централната банка трябва и да действа като кредитор от последна инстанция, гарантиращ приходите на търговските банки.

<<<        >>>