Маржинализъм и неокласическа школа

Втората половина на XIX в. – началото на XX в.

<<<        >>>

Теорията е продължение на класическата икономика.
  • Субективизъм – явленията се изследват от гледна точка на поведението на отделния стопански субект. В основата на това поведение е хедонизмът – максимизиране на собственото удоволствие. Затова понятието стойност при класиците се превръща в ценност при маржиналистите.
  • “Икономическият човек” се допълва и разширява. Изхожда се от принципите на рационалното му и оптимизиращо поведение (т.е. максимизаране на удоволствието при наличните за конкретния човек ресурси).
  • Изместване на ценрталната тема от производствената сфера към потреблението. Прдължава се идеята за свободно пазарно стопанство.
  • Използване на пределни величини – с колко се променя една величина ако друга се промени с единица.

<<<        >>>