Неокласически синтез

Пол Самуелсън

<<<        >>>

 • Всяка от специфичните области на икономиката (облагането с данъци, цените, международната търговия и т.н.) са конкретни прояви на обща концепция. Задачата на икономиката е да открие тези формално идентични твърдения, които оформят общата концепция.

 • Отхвърля се възможността за безкрайни изменения на параметрите на системите и така се въвежда дискретна аритметика в изчисленията.

 • Преминаване от едно икономическо равновесие в друго – на всяка взета съвкупност от цени и доходи съответства определена съвкупност от блага. Ако цените на стоките и доходите се променят строго пропорционално, то количествените съотношения няма да се променят.

 • Развитието на външната търговия означава, че страната е в състояние да получи по-голямо количество стоки при съкращаване на собственото производство.

 • “Равно пределно обществено значение” – равенство на обществените пределни норми на взаимна заменяемост на стоките.

 • Икономическа динамика – два типа анализ:
  1. С разликови уравнения – за определени периоди от време.
  2. С диференциални уравнения – при непрекъснато изменение във времето.
  Статиката се разглежда като равновесно състояние на динамиката, а не като изходна точка за анализ на динамиката (т.е. динамика снета в определен момент от време).

 • Закъснения във времето при анализа на въздействията – подобно на времевия лаг на монетаристите.

<<<        >>>