Различни учения обединени в една група – институционализъм

Целият XX в

Торстейн Веблен

<<<        >>>


       Различните школи разбират различни неща под институции. Най-общо казано това са правилата и принципите за поведение. Те довеждат до създаване на правови норми и обществени учреждения (наричани в днешно време институции).

       Основни положения:
 • Индивидът не е калкулатор, който веднага изчислява удоволствието и тежестта, свързани с придобиването на блага. Поведението не се определя от оптимизационни разчети, а от инстинкти, определящи целите и институции, определящи средствата за постигането на тези цели. Примерни инстинкти (“за цивилизационните народи на Запада”):
  1. Майчин инстинкт – ефективно използване на наличните ресурси за достигане на жизнените цели. Това е културно обусловен инстинкт за ефективно извършване на стопанска дейност.
  2. Родителски инстинкт – грижа за благата на дадена социална група и на обществото като цяло.
  3. Инстинкт за любопитство – безкористен стремеж към знания.
  4. Инстинкт за придобиване.
  5. Инстинкт за съперничество, агресия и желание за лична известност.
  6. Инстинкт на навика.
 • Действията на отделните субекти се определят от цялостната икономическа ситуация, а не обратното.

 • Основна задача на икономическата наука е да се разбере функционирането на стопанствата, а не да се правят прогнози и предсказания.

 • Икономиката не може да се представя като равновесна механична система. Тя подлежи на еволюция, управлявана от процеси с кумулативен характер.

 • Отношението към държавната намеса е благосклонно.

<<<        >>>