Народ, нация и етнос

       Народ, нация и етнос са много често употребявани думи, но някак си значението им са размива. Никъде не съм видял ясна и точна дефиниция за тях и затова тук давам моя, лична. Не ангажирам никого с нея и не претендирам да е дори донякъде вярна. Затова и в темите, в които пиша, съм се постарал да не употребявам тези думи.

       Все пак - ето какво аз разбирам под тези понятия:

       народ - родово понятие, т.е. гледат се какви са родителите ти. Човек се ражда част от даден народ и не може да промени това. Също както племе и раса народите имат външни белези, по които може да се различават (цвят на кожата, спечифични черти на лицето, особености в ръста или телосложението и т.н.)

       нация - общност, базирана на минало, език, култура, традиции и вярвания. Хората от тази общност са със сходни схващания в социалната, културната и духовната (а в някои случаи дори материалната) сфери от живота. Въпросната общност има идеали (национален идеал) и претенции към останалите, които не са от тази общност (т.нар. национални интереси). Принадлежността към дадена нация е въпрос на личен избор.

       За 90% от хората народ и нация си съвпадат, защото избират да са част от нацията, определена от народа, в който са се родили.
       Ако се родиш българин, емигрираш в Германия и се натурализираш там (т.е. работиш необходимите години и вземеш немско гражданство), то ти си от българския народ, но си избрал немската нация.
       Дори такъв човек да твърди, че се чувства българин и че радува за българските интереси, той е част от немската нация, защото развива немската икономика с труда си, а това е основен национален интерес.
       От друга страна приемането, че нация и държава са две лица на една монета, според мен е заблуда. Само за еднонационалните държави (каквато е и България) е валидно, че нация и гражданство си съвпадат. За многонационалните държави (каквато е Швейцария) това, струва ми се, не е така.

       етнос (от гръцки - ἔθνος за група от хора означава племе, семейство) - общност определена от бита, от възприятията за света и за това как трябва да се живее, от приетите в ежедневието порядки. Етносът не изисква непременно кръвна връзка, макар че порядките и бита се оформят в детството. Може да се каже, че етносът на човек най-често се определя от това къде е живял като дете, а не кои са родителите му. Етносът по принцип не подлежи на личен избор - каквито навици са изградени в детството, такива остават в човека. Рядко някой ще тръгне да си променя привичките само, за да се нарече част от етнос, различен от този, в който е отраснал.

       Тъй като бит, традиции и вярвания са взаимно обусловени и свързани помежду си, то искам да подчертая разликите между етнос и нация, така както ги разбирам. Част си от етноса, заради изградените навици в ежедневието - въобще не е необходимо да ги харесваш. Част си от нация, защото смяташ, че вярванията, традициите и културата на дадената общност са най-добрите, защото ги харесваш и желаеш да се приобщиш към тях. Дори да си част от дадена нация, въобще не е казано, че трябва да живееш по начина по който живеят етносите, създали основата на тази нация.

       За по-добро изясняване на различията между понятията давам пресилено тесни дефиниции за принадлежност към тях:
  • Ако харесваш и защитаваш идеалите и интересите на дадената нация, то си част от нея.
  • Ако живееш като определен кръг от хора, то си част от техния етнос.
  • Ако имаш еди кои си гени, то си част от съответния народ.