Общество и държавност

След XIX век

<<<        >>>


       Теориите в тази група могат да се разглеждат като социални, но в никакъв случай като социалистически, тъй като последните почиват на капиталистическата теория на Маркс и Енгелс. Общото в теориите в тази група е, че в центъра им са обществото и социалната среда, а не капитала. Моделът на обществото е еволюционен, като законите, определящи поведението на хората, се променят с времето и зависят от обкръжаващата среда.

       Немската историческа школа обосновава нуждата от различни икономики за различните нации (национални икономики). Институционализмът изучава функционирането на стопанствата и нуждата от държавна намеса в икономиката.

<<<        >>>