Модерна неокласическа школа

След 60-те години на XX в.

Робърт Лукас, Томас Сърджънт, Робърт Баро, Патрик Минфорд, Едуард Прескът, Нейл Уолъс.

<<<        >>>

  • Използва се индивидуалистичния подход. Икономическият човек реагира с ограничена рационалност поради непълната си информираност.

  • Променливите параметри на системата се състоят от две части: с постоянно (трендово) разпределение и със случайно разпределение. Отделният индивид следи трендовото разпределение и е близо до истината защото случайното разпределение е с нормално разпределение исредната му стойност е нулева. Така прогнозите на стопанските субекти съвпадат с тези на икономическата теория.

  • Принципът на оптимизацията се прилага навсякъде – не само за отделните индивиди. Пазарът също е оптимизиращ (мигновено “разчистване” на пазара).

  • Пазараната система е равновесна. Дори деловите цикли се определят от случайните колебания на националния доход около трендовите му промени.

  • Системните колебания в инвестициите и заетостта се обясняват също с два вида колебания в цените (трендови и случайни). Проблемът е, че не е възможно отделянето на двата вида колебания едни от други. В допълнение – не винаги стопанските субекти осъзнават, че повишаването на цените в даден бранш не означава относително повишение, защото цените може да са се повишили и в другите браншове.

  • В основата на промяната на общото ценово равнище стоят колебанията в паричната маса. Непредвидени промени в паричната политика (оттам – на паричната маса) водят до непредвидени промени в ценовото равнище и това води до оформянето на делови цикли.

<<<        >>>