Френски неоинституционализъм

Възниква в края на XX в.

Лоран Тевено, Люк Болтянски, Оливие Фаворо, Франсоа Емар-Дюверне

<<<        >>>

 • Пазарната икономика е една от подсистемите на обществото. Тези “институционални подсистеми” се характеризират с особени начини на координация между стопанските субекти (съглашения). Всеки стопански субект едновременно функционира в няколко подсистеми.
  Видове подсистеми:
  1. Пазарна – съвпада с пазара в неокласическата теория. Обекти са обменяните стоки и услуги, а основната информация се носи от цените. Поведението на стопанските субекти е рационално.
  2. Индустриална – обект е стандартизираната продукция, а основната информация се носи от техническите стандарти.
  3. Традиционна – персонифицирани връзки между хората и традиции; важна роля имат разделянето на свои и чужди и личната репутация.
  4. Гражданска – подчинение на частните интереси на общите
  5. Обществено мнение – координацията на дейността на хората се изгражда въз основа на най-известните и привличащи вниманието събития. Тук се включват и някои финансови пазари, където средното мнение играе голяма роля.
  6. Творческа дейност – норма на поведение е стремежът към достигане на неповторим, уникален резултат.
  7. Екологична – координацията на действията се осъществява в съответствие с природните цикли. Обекти на дейност са различни природни фактори.
 • Особени проблеми настъпват на границите между отделните подсистеми. В такива случаи често “експанзията на съглашенията” има неблагоприятни последствия. Например замяната на граждански съглашения с пазарни в областта на политическата сфера.

<<<        >>>