Публикации за д-р Ганчо Ценов

"Който контролира миналото, контролира бъдещето; който контролира настоящето, контролира миналото"
Джордж Оруел, "1984"

       Примери показващи, че европейските учени посрещат със завидно уважение трудовете на Ценов:

Проф. д-р Антонио Балдачи1:
„Ценов е известен в Италия със своята балканологична ерудиция и е предизвикал в Германия със своя предшестващ труд истинска революция върху произхода на българите и на другите славяни на Балканите...
       Тезата за тракоилирийския произход на българите е поддържана от Ценов с голяма полемична живост, понякога доста смела, почиваща винаги върху аргументи, които не могат да бъдат отречени, без една абсолютна компетентност, тъй като авторът, който е посветил целия си живот на това проучване, не допуска концесии...
       Той установява в една пълна картина първите населявания, живота, езика на тракийците и илирийците, етническото влияние, което те са упражнили върху развитието на народите-завоеватели на Балканите, за да достигне до автохтонния характер на българите, който е всестранно разгледан и ясно и точно изложен. Целият този труд е разгледан с един критически хронологичен и убедителен метод. Той заслужава похвала. Г-н Ценов показва, че е човек надарен с дълбока ерудиция и голям похват, човек, който е вложил всичката си любов и целия си устрем, винаги вдъхновен от едно убеждение, което, без съмнение, му дава право на възторг.”

Рецензия на Ханс Филип2, който макар да не е съгласен с някои от тезите на Ценов признава, че българинът променя становището му по отношение на произхода ни:
"Преди ...., тъй като бях приел за напълно доказано, че българите са се появили в Мизия едва през 679 г., аз смятах, че картата трябва да бъде отречена като дело на Св. Йероним, тъй като той е живял през ІV век. Сега Йероним и хронографът се потвърждават взаимно: в действителност присъствието на българите в Мизия може да бъде удостоверено още около 350 г... Всички тези места, които представляват един подбор и са отпечатани от Ценов дума по дума, доказват, че още от 350 г. насам българите са населявали долния Дунав в границите на Византийската империя, т.е. южно от Дунав, и са владеели не само Мизия, но и Тракия, Македония и Илирия."

Проф. Майер3:
"Важни са приведените от Ценов факти, че българите са се намирали на Балканите от IV век насам, с които факти авторът е разклатил даже общото мнение за основаването на българската държава в 679 г. от една шепа монголски българи"

Франсоа Пике4:
„Ако историците, които са способни да проверят фактите, признаят тяхната вярност, ние ще трябва да изменим някои от нашите схващания върху произхода на германизма. Трябва да добавим, че тази книга5 изобилства с документи и че някои обяснения - да кажем християнизирането на готите и хуните - са много добре документирани и заслужават сериозно внимание”

Д-р Виктор Лебецелтер 6:
„В настоящия си том Ценов дава едно грижливо и интересно изложение на сложните исторически събития във втората половина на първото столетие, което запазва своята стойност, дори и тогава, когато човек не би бил съгласен с някои от неговите тези”

На запад дори пресата посреща Ценов дружелюбно:

„Използваните от Ценов източници са изобщо мъчнодостъпни за средноевропееца, защото човек би трябвало да употреби цял живот да ги търси и да ги използва.” 7

„Д-р Ценов, който е от години лектор в Берлинския университет, има двойна заслуга. Той пак ни дава едно ново съчинение върху най-старата история на българите, което почти 50 години след старата история на Константин Иречек заема видно място. Той привежда небългарите до многото мъчнодостъпни латински, византийски и старославянски източници. Началата на югоизточните държави и църковната история са във всеки случай поставени от Ценов за нас, в средна Европа, в нова светлина” 8


1 Prof. dr. Antonio Baldaci, член на Италианската АН, сп. „Светоглас”, юни, 1937 г., стр. 6
2 Hans Philipp, "Philologische Wochenschrift" № 10/11, кол. 299 – 306, O. R. Reisland, Leipzig, 14 март 1931 г.
3 Prof. Mayer, “Indogermanische Forschungen”, Heft 2, 1933г.
4 François Pique, Revue Germanique, Paris, 1936г.
5 Gantscho Tzenoff, "Die Abstammung der Bulgaren und die Urheimat der Slaven", W. de Gruyter, Berlin-Leipzig, 1930г.
6 Dr. Victor Lebezelter, „Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft”, Wien, 1936г.
7 “Europaische Revue”, Heft 4, 1936г.
8 “Zeitschrift für Geopolitik”, Febr. 1936г.