Класическа школа

Средата на XVIII – началото на XIX в.

Адам Смит, Дейвид Рикардо, Томас Робърт Малтус, Жан Батист Сей, Джеймс Мил, Джон Стюарт Мил.

<<<        >>>


       Главен принос на Адам Смит: икономиката се представя като обединение на две теории: теория за обществото (поведение на отделния “икономически човек”) и теория за пазарното стопанство (“невидима ръка” на пазара). В центъра на изследванията са производството и разпределението на материални блага (както при физиократите).

Основни положения:
 • Икономиката се представя като динамична система, която е съставена от механични обекти (т.е. хора – “икономически човек”), подчиняващи се на универсални (обективни) икономически закони.

 • Обективно обусловен механизъм на максимизиране на националното богатство ако пазарът не се манипулира (“невидима ръка” на пазара). С други думи съвкупното поведение на поотделно егоистичните “икономическите хора” дава най-добрият резултат от гледна точка на националното богатство.

 • Национално богатството – стойност от материални блага (“предмети за жизнена необходимост и удобство”), намираща се в ръцете на нацията. Икономиката изследва как може да се максимизира това богатство. Главните фактори за богатството са:
  1. Разделението на труда – естествена склонност на хората; разделението на труда повишава неговата производителност, което повишава националното богатство.
  2. Натрупването на капитала – когато е в предпиремачите се повишава доходът от производствените фактори, а това е предпоставка за повишаване на националното богатство (причината за повишаване е в обмяната на стоки).
  3. Държавната намеса в икономиката – може да положителна и отрицателна.
 • Изследва се понятието стойност на стока или услуга – бива потребителска и обменна. Когато обменната стойност се оценява с помощта на парите, се получава цена. Има два вида цена: естетвена и пазарна. Естествената цена е сума от работната заплата (доходът на собственика на труда), печалбата (доходът на собственика на капитала) и рентата (доходът на собственика на земята). Естествената и пазарната цена се стремят една към друга когато пазарът не се контролира (отново споменатата “невидима ръка” на пазара). Цената към която се стремят е средна естествена цена – осредняването е основен подход при Адамс Смит.

 • Капитал – запас от блага или пари, от използването на които собственикът получава доход. Има два вида капитал: основен (оборотът е няколко производствени цикъла: оборудване, здания и съоръжения...) и оборотен (оборотът е един производствен цикъл). Фактори за натрупването на капитал:
  1. Спестовността (а не трудолюбието)
  2. Частта от работниците, заети с производство на материални блага (т.е. заети с “производителен труд”).
 • Парите са само посредник в обмяната на стоки и употребата им не влияе на принципите, регулиращи обменната стойност.

 • Минимумът за работна заплата се определя от “физиологичния минимум” за водене на живот на наемниците.

 • Отношение към държавната намеса в икономиката (по отношение на националното богатство):
  • Отрицателна – намеса в пазара (регулиране на цени, внос / износ на стоки и т.н)
  • Положителна – разходи, които не нанасят стопански вреди:
   1. Разходи за обществени поръчки
   2. Разходи за поддържане на военната безопасност
   3. Разходи за осигуряване и поддържане на правната система

<<<        >>>